Menu Zamknij

Formularz zgłoszeniowy

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żółty Latawiec” w Siedlcach
  ul. Czesława Dylewicza 10, 08-110 Siedlce
  KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY
  DZIECKA

  Dane dotyczące rodziców/opiekunów

  MAMA

  TATA

  Zobowiązania rodziców/opiekunów
  W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuje się do:
   zapoznania i przestrzegania statutu szkoły,
   podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
   regularnego uiszczania opłat za szkołę w wyznaczonym terminie (do 10-tego dnia każdego miesiąca),
   przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez osobę dorosłą do tego upoważnioną,
   przyprowadzania do szkoły zdrowego dziecka.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym zgłoszeniu, w związku z
  przystąpieniem do rekrutacji do szkoły mojego dziecka na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119).

  Skip to content