Menu Zamknij

Diagnoza nozologiczna

Nie istnieje jedno uniwersalne narzędzie badawcze, które pozwoliło by na szybkie i trafne rozpoznanie całościowych zaburzeń ! Największe możliwości postawienia właściwej diagnozy ma współpraca interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. Dlatego też w naszej placówce w skład zespołu diagnostycznego wchodzą następujący specjaliści: psycholog, pedagog i pedagog specjalny, specjaliści  z zakresu zaburzeń mowy, specjalista integracji sensorycznej oraz lekarz med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

Proces diagnostyczny pod kątem autyzmu i Zespołu Aspergera

Proces diagnostyczny polega na zgromadzeniu informacji o badanym, w celu uzyskania bogatego obrazu jego funkcjonowania, co z kolei umożliwia sformułowanie właściwego rozpoznania medycznego (diagnoza nozologiczna). Ocenie powinny podlegać takie sfery, jak: rozwój intelektualny, globalny rozwój psychoruchowy, zainteresowania dziecka, rozwój mowy i komunikacji, jakość kontaktu społecznego, a także potencjał rozwojowy.Trafna diagnoza umożliwia podjęcie skutecznej interwencji terapeutycznej.

 Co daje diagnoza?

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju pozwala na zrozumienie funkcjonowania dziecka (poprzez zrozumienie istoty autyzmu),  a co z kolei umożliwia otoczenie go właściwą pomocą terapeutyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną. Odbywa się to poprzez zastosowanie odpowiednich  metod terapeutycznych, a także form i środków dydaktycznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb dziecka. Dziecko objęte właściwą opieką terapeutyczną może skuteczne uczyć się, a  dzięki temu aktywnie i szczęśliwie żyć w społeczeństwie.

W naszej placówce, zawsze przed przystąpieniem do diagnozy nozologicznej, kierujemy dziecko na konsultacje, żeby pod okiem specjalistów ocenić jego rozwój. Fachowcy pomogą rodzicom podjąć decyzję, czy warto pogłębić diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, czy też szukać pomocy w całkiem innym kierunku.

Diagnoza nozologiczna w  Fundacji „Żółty Latawiec” przebiega w trzech etapach:

  • Szczegółowy wywiad z prawnymi opiekunami dziecka   

Wywiad diagnostyczny ma na celu zgromadzenie informacji o dziecku. Zadaniem diagnosty jest poznanie stanu zdrowia badanego, przebiegu jego rozwoju   w różnych sferach, jego umiejętności, a także uzyskanie wiedzy na temat niepokojących objawów w jego zachowaniu.

  • Obserwacje dziecka w różnych okolicznościach (obserwacja swobodna, kierowana)

Celem obserwacji jest uzupełnienie, a także weryfikacja danych uzyskanych podczas wywiadu. Bardzo cennym źródłem informacji jest obserwacja badanego w jego naturalnym środowisku, gdzie czuje się swobodnie i bezpiecznie. Dlatego też bardzo prosimy rodziców o nagrywanie dziecka w różnych sytuacjach dnia codziennego. Podczas procesu diagnostycznego mają miejsce trzy obserwacje, a na jednej z nich zawsze obecny jest psychiatra.

  • Obserwacje dziecka z wykorzystaniem protokołu ADOS-2
  • ADOS-2 to wystandaryzowane narzędzie stosowane na całym świecie, a najmłodszy uczestnik badania musi mieć skończony 12 -ty miesiąc życia, oraz potrafić chodzić. Nie ma za to górnej granicy wieku. Jest to narzędzie równie dobre dla dzieci ,młodzieży, jak i dorosłych.

  • Przekazanie rodzicom informacji zwrotnej

Proces diagnostyczny kończy się ustnym oraz pisemnym przekazaniem informacji zwrotnej. Polega ona na podsumowaniu wyników, zinterpretowaniu ich i zaproponowaniu zaleceń.

W wyniku powyższych działań rodzice otrzymują zaświadczenie lekarskie oraz pisemną diagnozę dziecka postawioną wg. obowiązujących w Polsce kryteriów diagnostycznych ICD-10. Tak sporządzona diagnoza stanowi podstawę do ubiegania się o zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub o zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka i otwiera dostęp do terapii i dalszej specjalistycznej pomocy.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i edukacyjnej dla dziecka rodzice powinni ubiegać się o uzyskanie następujących dokumentów:

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dokument uznania niepełnosprawności dziecka w placówkach oświatowych, umożliwia uzyskanie przez dziecko miejsca w placówkach integracyjnych oraz specjalnych, zaleca formy terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych. Orzeczenie można uzyskać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka – dokument umożliwiający udzielenie pomocy  małym dzieciom (od  urodzenia  do  momentu  pójścia  do  szkoły), u których została wykryta niepełnosprawność. Ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Pomoc ta oferowana jest przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do  pracy  z  małymi  dziećmi    z  zaburzonym  rozwojem  psychoruchowym. Opinie  te  wydają publiczne  i  niepubliczne  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – zajęcia o charakterze  usprawniającym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, prowadzone przez specjalistę. O usługi należy ubiegać się w OPS najbliższym miejsca zamieszkania. O potrzebie przyznania usług (a także o wymiarze godzin i ich rodzaju), decyduje lekarz specjalista – psychiatra, prowadzący daną osobę, wydając odpowiednie skierowanie  – zaświadczenie lekarskie.

Orzeczenie o niepełnosprawności – umożliwia korzystanie z ulg na przejazdy, z ulg rehabilitacyjnych w rozliczeniu PIT, możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu pomocy i sprzętów rehabilitacyjnych, możliwość uczestnictwa w turnusach, rehabilitacji oraz terapii organizowanych przez PFRON, umożliwia uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Skip to content