Menu Zamknij

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Żółty Latawiec” z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 52A, 08-110 Siedlce.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się poprzez adres e‑mail: biuro@zoltylatawiec.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia osobom niezwiązanym z działalnością administratora wejścia do budynku, ochrony mienia oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem
 • prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W oparciu o dane osobowe udostępnione przez Państwa administrator nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content