Menu Zamknij

O nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żółty Latawiec” w Siedlcach prowadzi swoja działalność edukacyjną od 1 września 2014 roku.

Do szkoły przyjmowane są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności jaką jest autyzm i Zespół Aspergera.

Głównym priorytetem szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwój każdego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Wyznajemy zasadę, iż każde dziecko jest zdolne, a priorytetem jest odkryć te uzdolnienia i je rozwijać.

W szkole nie ma dzwonków…

Wszystkie metody pracy, dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb podopiecznych. Praca dydaktyczna opiera się na materiałach przygotowanych przez nauczycieli pod kątem każdego dziecka. Częste przerwy, praca w małych grupach pozwalają na dokładne poznanie każdego dziecka w związku z czym proces dydaktyczny przebiega bardzo harmonijnie. Nauczyciele, terapeuci i pracownicy niepedagogiczni w swojej pracy  kierują się życzliwością i odpowiedzialnością. W podopiecznych kształtuje się szacunek dla ludzi, przyrody jak , dóbr kultury.

Częste wyjścia w ramach TUS (treningu umiejętności społecznych) pozwalają uczniom poznawać najbliższe otoczenie, przełamywać nawet najmniejsze bariery w kontaktach społecznych. Poza tym pieczę nad wychowankami sprawują: psycholog, terapeuta SI, fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta behawioralny.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając podstawę programową, program wychowawczy i program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów. Nadrzędnym celem programu wychowawczego szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia. Szkoła szczególny nacisk kładzie na kształtowanie wśród uczniów poczucia współzależności i współodpowiedzialności za siebie i innych, poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie, twórczego myślenia, postawy pozytywnego, zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych.

Szkoła stosuje zasady stosowanej analizy zachowania. Wzmocnienia pozytywne stanowią podstawę do kreowania i kształtowania postaw uczniów. W pracy codziennej stosuje się metodę uczenia incydentalnego, czyli aranżowane są sytuacje uczenia przy okazji codziennych aktywności dziecka.

Placówka wspólnie z rodzicami poszerza i wzbogaca horyzonty dziecka, tak by każde z nich w szkole „odniosło sukces na miarę swoich możliwości.”

Skip to content