Menu Zamknij

Terapie indywidualne

Koszt terapii – 110,00zł/ 60 minut

Terapia Psychologiczna

Polega na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

Cele terapii psychologicznej:

 • rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności
 • budowanie poczucia własności
 • akcentowanie mocnych stron dziecka
 • motywowanie do realizacji indywidualnych zainteresowań, pomysłów
 • rozwijanie wrażliwości na własne potrzeby oraz przeżywane emocje
 • rozbudzanie inicjatywy w kontaktach z innymi
 • uwrażliwienie na nastroje i stany emocjonalne rówieśnika, rozpoznawanie i nazywanie emocji

Terapia pedagogiczna – jej zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania, dąży do spowodowania określonych zmian
w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności dziecka.

Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju dziecka
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho- motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi
 • usprawnianie percepcji wzrokowo- słuchowej

Terapia logopedyczna – ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Wskazania do podjęcia terapii:

• dziecięce porażenie mózgowe

• rozszczep wargi i podniebienia

• jąkanie

• niedosłuch

• niepełnosprawność złożona

• wady wymowy

• opóźniony rozwój mowy

• dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Cele terapii logopedycznej:

• usprawnienie narządów aparatu artykulacyjnego

• korygowanie wad wymowy

• ćwiczenia oddechowe i fonacyjne

• rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

• wypracowanie alternatywnych form komunikacji

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (Neuroflow, Johansen)

Aktywny Trening Słuchowy – interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy. Jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka. 

Aktywny Trening Słuchowy jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowany na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudnosci do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może byc w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Trening zaleca się dzieciom, które maja trudności w: w skupieniu uwagi, w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych, ze rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas, z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych, prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi, często sprawia wrażenie nieobecnego, chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy 

Zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną trudności w uczeniu się na drodze słuchowej u wielu dzieci z dysleksją, trudnosciami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia: różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych, utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie, podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, wydłuża pamięci słuchową, rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

Trening umiejętności komunikacyjnych  (AAC) – to terapia mająca na celu rozwijanie kompetencji oraz umiejętności komunikacyjnych. Uczy za pomocą symboli, gestów, obrazków wyrażania własnych potrzeb, myśli, chęci.

 • AAC przygotowuje użytkownika do skutecznego i satysfakcjonującego komunikowania się z otoczeniem redukuje poziom frustracji rodzącej się z nierozumienia przekazu. AAC pozwala w pewnym stopniu stać się samodzielnym oraz bardziej niezależnym.

Terapia Neurotaktylna

Podczas terapii taktylnej poprzez wykorzystanie różnych technik masażu dochodzi do stymulacji receptorów znajdujących się w skórze oraz aktywacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. W trakcie zajęć dostarczane są kontrolowane ilości bodźców sensorycznych – w głównej mierze dotykowych i proprioceptywnych. Czynności te mają na celu uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku.

Stymulacja systemu taktylnego znajduje zastosowanie jako samodzielna terapia bądź jako uzupełnienie innych metod terapeutycznych.

Stymulacja taktylna  wykorzystywana jest u dzieci:

 • z niewłaściwym napięciem mięśniowym
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z nadpobudliwością ruchową
 • z podwrażliwością (poszukują silnych wrażeń, uderzeń) lub nadwrażliwością dotykową (unikają dotyku)
 • z zaburzeniami zachowania (agresja, labilność emocjonalna, lęki)
 • z zaburzeniami rozwoju mowy
Skip to content